18
Lie

Ūkiškų trobų statybos vadovas: šulinys

Sodyboje reikia turėti pakankamą kiekį švaraus ir tyro van­dens. Dėl to renkant sodybai vietą, pirmoje eilėje reikia ištirti, kur yra vandens. Danas, pasirinkęs sodybai vietą, primučiausia kasa šu­linį, o vėliau stato pirtį, kurioje apsigyvena, kol pasistato visas ūkio triobas. Lietuviams reikalinga šį pavyzdį pasekti. Šulinio kasimas, prieš triobas statant, turi dar ir tą praktišką pusę, kad ūkininkas, kasdamas žemę ištiria sodybai numatytos vietos podirvį, nuo kurio pareina pasisekimas sodyboje auginamų vaiskrūmių ir vaismedžių. Tinkamiausia šuliniui įrengti medžiaga yra cemento ir žvyro junginys – betonas. Ritulio pavidalo betoniniai žiedai visais atžvil­giais tinka šuliniui. Kasant šulinį, į pasirinktą vietą reikia atritinti žiedą, jį pastatyti ir kasti iš vidaus pusės. Po žiedo sienomis kasti atsargiai, kad jis statmeniškai slinktų į žemę. Įleidus vieną žiedą lygiai su žemės paviršiumi, statomas ant pirmo žiedo antras žiedas ir vėl kasama, kol pasiekiamas vanduo. Prisikasus vandenį, jei grun­tas kietas ir vandens srovė nedidelė, vandens rezervuarui padaryti dar kasama ta pačia tvarka. Žemė su vandeniu iškeliama kibiru, pritaisytu ant bloko. Kasant šulinį baloje, ant kranto ežero ir panašioj vietoj, užti­kus didelę srovę vandens bei prisikasus minkštą vandeningą gruntą, jis griūna ir prasimuša pro žiedo sienas. Tokiu atveju už žiedo sie­nų pasidaro tuštuma, kuriai padidėjus, iš viršaus užgriūna žemės, ir vietoje šulinio pasidaro prūdas. Kad minkštas gruntas nesiveržtų, reikia jį palaikyti vandens spaudimu. Vandens nesemti, o imti tik žemę iš po vandenio. Paliktas vanduo sulaiko tolesnį vandens bei minkšto grunto veržimusi ir kasimas eina tvarkingai. Iš po vandens žemėms semti naudojamas samtis, pritaisytas ant ilgesnio koto. Pasiekus reikalingą gilumą, vanduo kelias dienas nejudinamas, kad apsistotų rentinio žiedai ir susitvarkytų gruntas. Po kelių dienų, nešvarus vanduo išpilamas, jei reikia, taip padaroma kelius kart, ir tokiu būdu šulinys galutinai sutvarkomas. Šis po vandeniu kasimo būdas yra nepamainomas, darant už­tvankas, perkasus ir tvenkinius. Šiam darbui reikalinga pasigaminti keturkampiškus žiedus, kad galima būtų juos vieną su kitu suglausti. Lietuvoje šis kasimo būdas iki šiol beveik nežinomas, o jis labai praktiškas. Iškasus šulinį, reikalinga jį paslėpti iš lentų padarytoje būde­lėje ir tuo būdu apsaugoti vandenį nuo užteršimų, o žmones ir gy­vulius nuo nelaimingų atsitikimų. Vandens sėmimui palengvinti ir pagreitinti, reikalinga pritaisyti bloką ir ant grandinio pakabinti du kibiru. Patartina dar būtų iš lentų pasidaryti lovius, kuriais, davus palinkimą, pats vanduo nubėgtų į pritaisytus tvartuose bei namuose rezervuarus. Tuo būtų sutaupomas laikas ir sveikata.