29
Gru

Ūkiškų trobų statybos vadovas: sodybos išplanavimas

Pažvelgę į praeitį matome, kad seniau smulkus ūkininkas ne­galėjo sukurti gražios sodybos būdamas vergu, o jo vergėjas taip pat nebuvo prisitaikęs kūrybiniam darbui. Dvarininko triobos, pa­prastai, pastatytos be jokios tvarkos, užimdamos keliolika ar net kelias dešimtis hektarų ploto. Atliekant sodyboje įvairius ūkio dar­bus, reikia padaryti  kelius kilometrus pėsčiam arba važinėti su ve­žimu nuo vienos triobos iki kitos. Didelis derlingos žemės plotas, kurį galima būtų geriausiai išnaudoti, guli dirvonu. Tai pavyzdys, kaip nereikia daryti. Sodybų sutvarkymas turi būti pritaikintas sodyboje atlieka­miems darbams. Planuojant ūkio sodybą, geriausią vietą reikia skir­ti šeimininkui – ūkininkui. Harmoningoje sodyboje tokia vieta būna pietų dalyje, nes ši vieta turi daugiausia saulės. Šioje vietoje rei­kalinga statyti gyvenamą triobą — centrą viso ūkio mechanizmo. Gyvenama trioba, jei ji pailga, turim statyti galu į pietus, išnaudo­jimui kuo daugiausia saulės.
Sodybos išplanavimas
Kultūringų valstybių (danų, belgų) mažažemiai ūkininkai, tau­pumo dėliai, ūkio triobas prijungė prie gyvenamo namo. Darbo, ekonomijos ir patogumo žvilgsniu tai neginčytinai patogu. Lietuviams ma­žažemiams ir mūsų eiguliams patartina visas ūkio triobas statyti po vienu stogu. Taip statant, reikia neužmiršti viena, kad gyvenamoji trioba būtų iš vakarų pusės, nes priešingai, vyraujantieji vakarų vėjai užterš gyvenamąją dalį. Ūkio triobas statant atskirai, būtinai reikalinga prisilaikyti šios taisyklės: tvartą, arklides ir kiaulides statyti šiaurės pusėje nuo gyvenamo namo, nes šiaurės vėjai, ypač vasarą, retai tebūna, ir tuo būdu apsaugoma namas nuo mėšlo kvapo. Vidutiniuose ūkiuose galima jungti tik tvartą su klojimu – dar­žine, o kitas triobas statyti atskirai. Norint padaryti sodybą patogią naudojimosi atžvilgiu, triobas, daržus ir medžius reikia išdėstyti šioje tvarkoje: (žiūr. “Sodybos išplanavimas” pav.).
Smulkaus ūkininko sodybos vaizdas
Pagal šitokį planą sutvarkytoje sodyboje nėra dirbtinų kampų, kurių gamta nemėgsta. Gamtoje, kur tik pažvelgsi — į medį, miš­ką, krūmą, ar į dangaus skliautą, visur matome tik kreivas linijas. Toks kiemas lengva aptverti, nes pačios triobos jį tveria. Be to, jis patogus naudojimui: geras tarp atskirų triobų susisiekimas. Pato­gu medžiais atskirti triobas ir tuo būdu pašalinti gaisro pavojų. Medžiai visai nekliudo šviesai. Kiemas apsaugotas nuo vėjų ir su­daro ramią vietą tiek žmogui, tiek gyvuliams. Daržai ir sodas ap­saugo nuo šalto rytų vėjo ir tik iš šiaurės reikalinga apsodinti medžiais. Triobos statomos viena nuo kitos 20—40 metrų atstumu. Medžius reikia sodinti iš rytų ir šiaurės pusės spigliuočius bei lapuočius, o iš pietų ir vakarų — tik vaisinius ir krūmus. Privažia­vimo kelias netrukdo, prisijungti prie vieškelio ir sodyba nuo jo vi­sai nepriklauso. Toks sodybos planas tinka mažažemiui ir stambes­niam ūkiui, su neesminiais pakeitimais vidaus sutvarkyme.

V. Kindurys 1935 m.